Македонско-германски речник
M банка (f) [ bus ]
Bank
M банкар (m) [ bus ]
Bankier
M банкарство (n) [ bus ]
Bankwesen
Германско-македонски речник
D G Bank (f) [ bus ]
банка
D G Bankbeamte (m) [ bus ]
банкарски службеник
D G Banker (m) [ bus ]
банкар
D G Bankgarantie (f) [ bus ]
банкарска гаранција
D G Bankgebühren (f) [ bus ]
банкарски такси
D G Bankgeheimnis (n) [ bus ]
банкарска тајна
D G Bankier (m) [ bus ]
банкар
D G Bankkauffrau (f) [ bus ]
банкарска службеничка
D G Effektenbank (f) [ bus ]
банка која купува и продава хартии од вредност)